Forsäng & Partner AB
placeholder

Vi arbetar processinriktat och anpassar vårt arbetssätt, våra metoder och verktyg till varje unik kundsituation.

Ledarutveckling

Skräddarsydda utvecklingsprogram för ledare och ledningsgrupper

Utifrån kundens situation och önskemål designar vi och leder utvecklingsprogram/ processer för ledare och ledningsgrupper.

Vid ledar- och ledningsgruppsutveckling utgår vi från helhetsperspektivet Sammanhang – Ledarskap – Jag och deras samverkan med varandra. Ledarutveckling blir där av en del av både verksamhetsutveckling, grupputveckling och utveckling av individers kompetenser.

Sammanhang lyfter upp frågor kring omvärld, verksamhetens uppdrag, vision, strategier, organisering, kultur och spelregler.

Ledarskap studeras djupare utifrån perspektiven: det goda ledarskapet, ledningsgruppens uppgifter och roll, ledarkompetens, ledarstil, relationen ledare/gruppen och medledarskap

Jag, kompetens och drivkraft handlar om självkännedom, lära känna sina styrkor, svagheter, preferenser, etiska ställningstaganden, värderingar och drivkrafter utifrån ledarperspektivet.

Utifrån samtal med kunden bestäms vilken tyngd de olika hörnstenar får i programmen och läroprocessen.

Assessment/Potentiella Ledare

Verksamhetsnära program för ledarförsörjning

Att rekrytera, utveckla och behålla duktiga ledare är några av de viktigaste strategiska uppgifterna för långsiktig framgång för företagen.

Syftet med program för potentiella ledare är att bredda rekryteringsbasen för tillkommande ledarbefattningar inom organisationen och att stärka ledarskapsförmågan hos nyblivna ledare.

Programmet ger även en möjlighet för företaget/organisationen och dess ledning

- att kommunicera och föra en dialog kring verksamhetens ledarpolicy, vision, affärsidé och strategier med organisationens potentiella framtida ledare
- att föra ut värderingar i företags-/verksamhetskulturen
- att tillvarata tankar och idéer deltagarna arbetar fram under programmet
- att höja kvalitet i ledarrekrytering

Utgångspunkter:

Programmet skall hjälpa deltagarna att söka och hitta svaren på frågorna:

* Vill jag bli chef/ledare?
* Passar jag som chef/ledare?
* Passar jag som chef/ledare i denna organisation?

Programmet omfattar 5 st internatlagda avsnitt samt ett inledande och ett avslutande individuellt samtal med respektive deltagare. I det avslutande samtalet kommer även deltagarens chef och eventuell HR-representant vara med.

I de olika avsnitten lyfts upp bland annat perspektiven så som det strategiska, det kommunikativa, det etiska och personliga ur ledarperspektivet.

Pedagogiken bygger på aktivt deltagande, sökande efter kunskaper, insikter och djupare förståelse kring sig själv och ledarskapet ur både ett generellt och företagets perspektiv.

Konkreta frågeställningar, diskussioner, upplevelsebaserade övningar, kortare teoriavsnitt, litteratur, artiklar, tester, reflektion och hemuppgifter kommer att användas som inslag i läro- och utvecklingsprocessen. Utöver vår medverkan som programledare och specialister inom olika kompetensområden gästas programmet av ledare från verksamheten .

Workshops och seminarier

Kring utveckling av verksamhet, team, medarbetarskap, förändring och förnyelse

Hur få alla engagerade i förändringsprocesser?

Med bland annat psykolog Claes Janssens teori och förklaringsmodell Förändringens Fyra Rum som bas designar vi workshops för att engagera medarbetare och chefer kring verksamhetens behov av förändring .

Modellen ger förståelse för förändringsprocesser både ur individ-, grupp- och organisationsperspektiv. Den aktiverar deltagarna och byggs upp tillsammans med varierande, upplevelsebaserad pedagogik. Beroende på kundernas situation och önskemål bestämmer vi fokus på perspektiv – individ, grupp eller organisation och upplägget för övrigt, bland annat tidsperspektivet.
Vi har arbetat med modellen drygt 10 år och innehar en licens för att använda dess verktyg.

Läs mer om detta på: www.andolin.com

Hur blir vi bättre som team?

Avgörande för bra och effektivt teamarbete är inte bara VAD man arbetar med utan HUR man arbetar tillsammans. Att känna varandra i teamet, konsten att kommunicera, ge feedback och att ha en gemensam uppfattning om teamets uppdrag är nycklar till teamets framgång.

Vi designar workshops för teamutveckling utifrån kundens önskemål där teman kan variera från att öva kommunikation, lära mer om feedback, få förståelse för gruppdynamik och konflikter, medlemmars olikheter i värderingar eller att få gemensam syn på teamets uppdrag.

Vi anordnar workshops för att lära känna varandra bl. a genom att arbeta med Myers & Briggs Type Indicator, ett av världens mest använda personlighetstest. Testet ökar självkännedom, förståelse för varandra och ger förutsättningar för bättre kommunikation och samarbete. Med hjälp av MBTI kan man även se teamets styrkor och svagheter när det gäller de krav uppdraget ställer på teamet.
Upplevelsebaserade övningar under dessa workshops förstärker läroeffekterna och engagemang.

Att få använda MBTI kräver både utbildning och licens vilket vi har sedan 1998.

Läs mer om MBTI på www.assessio.se

Hur kan vi utveckla medarbetarskapet i vår organisation?

Det är inte bara nöjda medarbetare som är tillräckligt för framgång. Det krävs även engagemang hos medarbetare.

Myndigt medarbetarskap är ett begrepp som professor Stefan Tengblad introducerade som resultat av sin forskning 2003. Enligt forskning handlar det myndiga medarbetarskapet ”de strategier, förhållningssätt och beteendemönster som enskild medarbetare utvecklar i relation till sin arbetsgivare, sitt arbete och sina arbetskamrater.” (Hällsten/Tengblad). Att utveckla medarbetarskapet handlar ytterst om utveckling av relationer till ledning och till kollegor och förutsättningar för detta.

I workshops och seminarier kring medarbetarskap och dess utveckling tar vi upp förutsättningar för ett engagerat medarbetarskap och frågeställningar kring öppenhet, gemenskap, meningsfullhet, ansvar och uppdraget. Detta gör vi tillsammans med chefen och medarbetarna.

Konsultstöd

I organisationsfrågor, chefsrekrytering och urval. Coachande samtal för individer och grupper

Rekrytering

Vi erbjuder konsultstöd vid chefsrekrytering och urval där vi använder MBTI personlighetstestet som underlag vid intervju och bedömning. Vi kan även medverka vid framtagning av kravanalys för befattningen i fråga.

Samtalspartner/coach

Vi kan både erbjuda konsultstöd och rådgivning i organisationsfrågor och verksamhetsutveckling.

Vi ställer även upp för coachande samtal i karriärutveckling och som bollplank till chefer.